Etiske retningslinjer

DansiTs verdigrunnlag og etiske retningslinjer

DansiT med Multiplié dansefestival som sentral aktivitet har gjennom hele sin historie hatt en særlig kunstnerisk profil på å tøye, bøye og utfordre ideer om hva som kan være dans, og hvem som kan være dansere, koreografer og pedagoger. Å bygge sterke nettverk og samarbeid har alltid vært viktig, for økt samhold, samhandling og bærekraft. DansiT fortsetter å forvalte sin historie der et ønske om at flest mulig skal få tilgang og nærhet til dans, koreografi og kunst står sentralt. Dans som kunstform skal utfordres og utvides for å gi plass til flere og ulike kropper, livserfaringer og kunstneriske uttrykk, og for å ha minst mulig negativ miljømessig påvirkning.

Dette innebærer at likeverd og likestilling, mangfold, inkludering, interseksjonalitet og sosial og miljømessig bærekraft er verdier som preger DansiTs arbeid, både kunstnerisk og administrativt, internt og eksternt. 

Med begrepet interseksjonalitet forstår vi at flere samvirkende diskrimineringsgrunnlag i en og samme person forsterker risikoen for marginalisering av denne personen. Dette gjelder også, og ikke minst, kunstnere.

I praksis innebærer verdigrunnlaget at DansiT forplikter seg til å jobbe for et inkluderende, mangfoldig og bærekraftig fellesskap rundt dans, koreografisk arbeid og kunst i hele sin aktivitet. DansiT initierer og støtter prosjekter og aktiviteter som opererer ut ifra disse verdiene, for å styrke dans og kunst med relevans og legitimitet i samtidens lokale-globale samfunn preget av stort mangfold.

Følgende retningslinjer styrer DansiTs arbeid:

  • DansiT omfavner et kunstnerisk fellesskap som er beriket og forsterket av mangfold og inkludering på tvers av interseksjonelle perspektiver som nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, kjønn, kjønnsidentitet, funksjonsevne, seksuell orientering, religion og livssyn, sosial klasse, og språk.
  • DansiT er aktiv i arbeid for likeverd og likestilling, mangfold, inkludering, interseksjonalitet og sosial og miljømessig bærekraft i arbeidsprosesser, produksjon og programmering.
  • DansiT jobber for økt representasjon av underrepresenterte og marginaliserte grupper i egen organisasjon, kunst, kultur og samfunn.
  • At interseksjonalitet forsterker risikoen for marginalisering også blant kunstnere, er noe DansiT skal være ekstra oppmerksom på og forsøke å motvirke.
  • DansiT bidrar til respektfulle samtaler og diskusjoner, hvor utvikling av inkluderende og trygge rom for dialog er en prioritet. Inkluderende språk er en del av dette.
  • DansiT jobber for å gjennomføre så miljømessig skånsomme arbeidsprosesser, produksjon og programmering som mulig, i så tilgjengelige og bærekraftige lokaler som mulig.
  • DansiT ønsker alle velkommen til å ta kontakt med eventuelle bekymringer, forslag eller ideer, og vil forholde seg lyttende til innspill.