Om hvorfor inkludering, likestilling og mangfold er viktig i dans og koreografisk arbeid

Inkludering, likestilling og mangfold er et kunstsyn og verdigrunnlag som preger hele DansiTs arbeid, både kunstnerisk og organisatorisk. DansiT er opptatt av å ansette og engasjere medarbeidere, kunstnere og teknikere med ulike bakgrunner, også fra underrepresenterte grupper når det gjelder alder, etnisitet, kjønnsidentitet og normbrytende funksjonsvariasjoner. Dette gjelder både på scenen, bak scenen, i produksjon og sentrale posisjoner som for eksempel i kunstneriske råd.

Elen Øyen har vært danser i Danselaboratoriet siden 2005. Danselaboratoriet består av dansere med ulik bakgrunn, alder og funksjonsvariasjoner. I Danselaboratoriet inviteres danserne til å ut- forske, improvisere og koreografere dans sammen. Det koreografiske utgangs- punktet er dansernes levde liv, og at alle som er interesserte i dans kan bidra. Kompaniet har eksistert i rundt 20 år og er en del av DansiTs virksomhet.

Danselaboratoriet var også utgangs- punktet for at Multiplié dansefestival,
en av DansiTs kjernevirksomheter, ble etablert i 2004. På den tiden, både i Trondheim og i Norge, var det helt nødvendig å etablere en plattform for å vise inkluderende kunst og danse- forestillinger. Denne type arbeid var vel- dig uvanlig og nytt, så det var nødvendig å kontekstualisere arbeidet, og vise at dette var vanlig andre steder i verden. Dette bildet ser annerledes ut i Norge i dag, og det er oppmuntrende å se!

Denne våren starter Elen å jobbe med oss i DansiT, og det er vi både glade, stolte og ydmyke over! Utover å bidra som dansekunstner i Danse- laboratoriet, skal hun også jobbe som produsent og prosjektmedarbeider med særlig tilknytning til kompaniet, og som ressurs innen DansiTs helhetlige arbeid med likestilling, mangfold og tilrettelegging. Elen ansettes i en økende stilling over tre år fra 2023 – 2025, med mål om en varig ansettelse i DansiT. Vi er klar over at vi vil lære mye av og med Elen, og at hun vil bidra til å endre organisasjonen, både kunstnerisk og organisatorisk. Vi ser fram til å lære sammen.

Elen sier dette om hvorfor inkludering, likestilling og mangfold er viktig i arbeid med dans og koreografi:

Kunst, og i vårt tilfelle dansekunst, er en gjenspeiling av samtiden og samfunnet vi lever i. Tanker, følelser og meninger trenger å bli uttrykt, og der er dansen et godt verktøy.

Dansekunsten er en god måte å benytte seg av sin ytringsfrihet. Vi ser at selv om vi skriver 2023, er det mange mennesker og grupperinger i samfunnet som ikke får slippe til nok i samfunnsdebatten. Dans er en viktig arena for akkurat dette. Det er viktig at alle stemmer blir hørt, og at forskjellige kropper blir gjort synlige. Man ser gjerne for seg en stereotyp dansekropp, med et stereotypt danseuttrykk. Men dette uttrykket ekskluderer mange kropper. Både folk med ulike funksjonsvariasjoner, kjønnsuttrykk, hudfarger, etnisiteter og så videre.

Det å åpne opp mer for mangfold i dans, vil gi et mer sannferdig bilde på samfunnet vi faktisk lever i. Det vil gi nye perspektiver på kropper og livserfa- ring. Det vil knuse fordommer, og bringe ulike grupperinger i samfunnet nærmere hverandre. Skillet mellom oss og dem vil bli mindre. Publikum får et bredere bilde av hva dans er, hva kropp er, og hva ulike kropper kan utrette.

Dessuten kan dans være politisk. Både i kraft av seg selv, og selve innholdet i dansen. Gjennom dans kan man ytre seg uten ord, der ord ikke strekker til. Man blir kanskje ikke trodd hvis man deler erfaringer med å bli gjort svakere enn man er, som for eksempel mange mennesker med ulike funksjonsvaria- sjoner kan oppleve. Hvis dansere med normbrytende funksjonsvariasjoner slipper til på scenen, kan de ytre seg med kroppen sin, og markere sin rettmessige plass i samfunnet.

DansiT er opptatt av at flest mulig skal ha tilgang og nærhet til dans og koreografi. Dette fordi vi har sterk tro på den kraften som ligger i å skape og erfare sammen utfra sin egen bakgrunn, emosjonelle og kroppslige erfaring. Å møte andre gjennom å lytte, berøre, relatere og kommunisere kroppslig ut fra en selv, gjør noe som nesten ikke kan forklares med ord, men som kan flytte fjell. Opplevelse av samhold, nærhet, tillit og egenverdi er sterkt framtredende.

Vi mener kunsten er på sitt sterkeste når den kan ta oss med et steg videre, når den berører det helhetlige i mennesket gjennom kropp, emosjoner og tanker, og når den fungerer kritisk. For at kunsten skal kunne berøre, må den berøres og utvikles av et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kropp, også av marginaliserte og under- representerte grupper mennesker.

Etter vårt syn er det slik kunsten får verdi og dermed også relevans og legitimitet i samfunnet.

På vegne av DansiT,

Elen Øyen, dansekunstner og produsent Danselaboratoriet
Arnhild Staal Pettersen, kunstnerisk- og daglig leder

Teksten er også publisert i Rosendal Teaters vår katalog 2023