30. mars 2022 - kl.16:00 1 time 30 min Gratis Sted: DansiT Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival

Hvor mye trening trenger vi som utøvende kunstnere?

Hva er relevant trening for utøvende scenekunstnere?

Hvordan jobber ulike kunstnere med egen utøvende praksis?

Kan vi lære noe av hverandre her?

Disse spørsmålene og mer ønsker vi å drøfte under Round Table med Praxis Trondheim. Velkommen til en åpen diskusjon om hva det er behov for, slik at vi best mulig kan skreddersy et opplegg som passer for mange. Round table med Praxis Trondheim er et performativt foredrag krydret med noen praktiske eksempler og bevegelsesinvitasjoner.

Praxis Trondheim ønsker å skape et rom for deling av kunstneriske praksiser for scenekunstnere og andre bevegelsesinteresserte. I form av ukentlige klasser, workshops og kunstner-foredrag tilbyr vi en plattform for utveksling og diskusjon med bevegelse som fundament. Gjennom et tilbud som Praxis kan vi invitere til dialog mellom individuelle kunstnere og deres lokalsamfunn. På denne måten er vi med på å øke tilbudet til det profesjonelle scenekunstmiljøet i Trondheim. Vi ønsker også å åpne opp for en mer tverrfaglig utveksling, der scenekunstnere og bevegelsesinteresserte med ulik bakgrunn kan dele og lære av hverandre. PRAXIS Trondheim er et initiativ av og for Trondheimsbaserte scenekunstnere, inspirert av PRAXIS Oslo.

Reserver plass

Medvirkende

PRAXIS Trondheim: Anna Thu Schmidt, Karoline Bergh Ellingsen, Gunhild Løhre og Nina Wollny

Støttet av Kulturrådet, Trondheim Kommune & DansiT

Om kunstnerne

Initiativtaker til prosjektet er dansekunstner Anna Thu Schmidt, som sammen med de lokale dansekunstnere Karoline Bergh Ellingsen, Gunhild Løhre og Nina Wollny startet opp Praxis Trondheim som et pilotprosjekt våren 2021. I dialog med Praxis Oslo som startet opp i 2013 ble de inspirert til å samle scenekunstfeltet i Trondheim, da de føler det er få muligheter til å samles på tvers av fag/bakgrunn i en treningssammenheng.

Anna Thu Schmidt, er en dansekunstner med fokus på danseimprovisasjon, tverrfaglige prosjekter, stedsspesifikt arbeid og integrert dans. Anna er del av dansekompaniet Danselaboratoriet, leder av ImproDans Trondheim og Samtidsdans for voksne Trondheim. Et av hovedprosjektene hennes er ‘How to read water’.

Karoline Bergh Ellingsen, utøvende scenekunstner, jobber med barn/unge, driver Kompani Morell, underviser i Kulturskolen Trondheim, gjestelærer for blant annet Kunsthøgskolen i Oslo og utøver for Cirka Teater. 

Gunhild Løhre,  Utøvende dansekunstner og koreograf med hovedinteresse for tverrfaglige prosjekter, dans på film og fusjon av ulike dansestiler, metoder og uttrykk. Jobber for tiden blant annet med utviklingen av kortfilmen, ‘Brainfeels’, ‘Quantum Entanglement’ og det polsk norsk/norske samarbeidsprosjektet ‘Solidarnosc/Solidaritet’, i tillegg til andre oppdrag som utøver.

Nina Wollny, utøvende scenekunstner i over 20 år, jobber med blant annet Mia Habib Productions, BodyCartography Project, Molitrix og Jenny Beyer Productions. Underviser dans siden 2004 for forskjellige dansekompanier, universiteter og dansestudioer for profesjonelle dansere i utlandet og i Norge som Proda, Scottish Dance Theater, MaCode og Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt, Skånes danseteater og Lithuanian Academy of Music and Theater.

English

How much training do we need as a performing artist?

What is relevant training for performing artists?

How do different artists work with their own performing practices?

Can we learn something from each other here?

We want to discuss these questions and more during the Round Table with Praxis Trondheim. Welcome to an open discussion about what is needed, so we can best tailor a scheme that suits many. Round table with Praxis Trondheim is a performative lecture spiced with some practical examples and movement invitations.

Praxis Trondheim wants to create a space for sharing artistic practices for performing artists and other movement enthusiasts. In the form of weekly classes, workshops and artist lectures, we offer a platform for exchange and discussions with movement as a foundation. Through an offer like Praxis, we can invite a dialogue between individual artists and their local communities and in this way, we help to increase the opportunities for the professional performing arts community in Trondheim. We also want to open up for a more interdisciplinary exchange, where performing artists and movement enthusiasts with diverse backgrounds can share and learn from each other. PRAXIS Trondheim is an initiative by and for Trondheim-based performing artists, inspired by PRAXIS Oslo.