Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival
Pris
Gratis
Sted
Mesanin, Rosendal Teater
Lengde
2 timer 30 min
fredag 1. april 2022 - kl.19:00

Boklansering KOREOGRAFI – Holte / Sortland / Kongsness (NO) (2021):

KOREOGRAFI (2021) er en antologi med nyskrevne tekster av kunstnere eller fagfeller som jobber tett på feltet dans og koreografi. Antologien ønsker å utvide og bygge en rik og kompleks forståelse av koreografi som begrep og felt — i krysningen mellom kunstnerisk praksis og refleksjon. I denne utgaven finner du tekster om hvordan vi kan dekolonialisere nordisk dans og om det norske dansefeltets infrastrukturelle og økonomiske situasjon i et historisk perspektiv. Her er også tekster som tilgjengeliggjør kunstnerisk forskning, som har tverrkunstneriske fokus, som er skrevet av og om og som kollektiv, samt form-eksperimenter som utforsker tekst som en utvida koreografisk praksis. Alle tekstene finnes på både norsk og engelsk.

Bidragsytere i denne utgaven er Sigrid Øvreås Svendal, Ingri Fiksdal, Kristine Tjøgersen, Chloe Chignell, Hanna Järvinen, Goro Tronsmo, Solveig Styve Holte, Karin Erixon, Lasse Høgenhof, Roza Moshtaghi og Karen Eide Bøen. Grafisk design er av Kim Hiorthøy.

KOREOGRAFI (2021) gis ut uavhengig av redaktørene Solveig Styve Holte, Ann-Christin Kongsness og Venke Marie Sortland og er støttet av Kulturrådet. Dette er tredje utgaven de gir ut av KOREOGRAFI. De to tidligere utgavene fra 2016 og 2018 kan lastes ned gratis som pdf-filer her: https://www.choreography.no.

 

Tilgjengelige kunstnerskap? Et kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsnedsettelser – Tone Pernille Østern & Elen Øyen (NO):

Et nytt forskningsprosjekt skal med utgangspunkt i både kunstneres og kunst- og kulturinstitusjoners erfaringer, identifisere hva som fremmer og hindrer personer med funksjonsnedsettelser fra å virke som profesjonelle kunstnere innenfor visuell kunst, scenekunst, musikk og litteratur i Norge. Forskningsprosjektet ledes av Fafo i samarbeid med NTNU på initiativ på og oppdrag fra Kulturrådet.

Prosjektet er banebrytende i norsk sammenheng, og kommer ikke en dag for tidlig, ikke minst fordi Elen Øyen, som selv er dansekunstner og har en funksjonsnedsettelse, er med som medforsker fra NTNU. At mennesker med funksjonsnedsettelser selv er med og forsker på seg selv og sin situasjon med sitt blikk, er banebrytende i norsk kontekst, men samtidig på tide.

På Multiplié presenterer Elen Øyen og medforsker Tone Pernille Østern, begge fra NTNU, det pågående prosjektet.

Prosjektet ledes av Fafo som er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping.

Prosjekteier er Kulturrådet, som i 2020 fikk i oppdrag å være nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

Les mer om forskningsprosjektet her:

Kulturrådet, om prosjektet: https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/forskningsprosjekt-om-kunstnere-med-funksjonsnedsettelser-er-i-gang
Kulturrådet, om økt mangfold: https://www.kulturradet.no/mangfold/vis/-/slik-jobber-kulturradet-med-mangfold
NTNU, forskningsformidling om prosjektet: https://www.ntnu.no/web/ilu/tilgjengelige-kunstnerskap

Reserver plass

Medvirkende

Redaksjon: Solveig Styve Holte, Venke Marie Sortland, Ann-Christin Kongsness
Bidragsytere: Sigrid Øvreås Svendal, Ingri Fiksdal, Kristine Tjøgersen, Chloe Chignell, Hanna Järvinen, Goro Tronsmo, Solveig Styve Holte, Karin Erixon, Lasse Høgenhof, Roza Moshtaghi, Karen Eide Bøen
Grafisk design: Kim Hiorthøy
Støttet av: Kulturrådet

Presentasjon av forskningsprosjekt: Tone Pernille Østern og Elen Øyen

Om deltakerne

KOREOGRAFI (2021)

Solveig Styve Holte er danser, koreograf og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo fra 2019. I hennes koreografiske praksis gis alt-eksisterende materiale og dansehistoriske arkiv nye kropper, kroppsligheter og andre framtider. Forskningen vil utvide og utfordre forståelser av forfatterskap, historieskriving og intertekstualitet i dans og koreografi. Holte skaper forestillinger for museum, galleri, teater og uterom, så vel som tekstarbeid. Hun er basert mellom Oslo og Folkestad, der hun skaper et koreografisk senter på hjemgården. 

Venke Marie Sortland er skapende og utøvende dansekunstner og skribent med base i Oslo. Hun har sin kunstneriske utdannelse fra Skolen for Samtidsdans, og har studert pedagogikk og estetikk ved UIO. Hun gjør sitt eget kunstneriske arbeid sammen med konstellasjonene Landing og Bøler Samvirkelag. For tiden har hun også engasjement som fagkonsulent for dans for Norsk Shakespeare Tidsskrift og har vært programprodusent for barn og unge på Munchmuseet.

Ann-Christin Kongsness er utdannet innen dans og koreografi fra Spin Off Forstudium i Dans, UiS og Skolen for Samtidsdans, og har studert estetisk teori og litteraturvitenskap ved UiO. Hun jobber utøvende, skapende og teoretisk med dans og koreografi med base i Oslo. Arbeidet hennes manifesteres i mange ulike format, flere av dem med et skeivt fokus, som dragking-kollektivet Gutta og det aktuelle tre-årige kunstprosjektet Butch Tribute.

English

CHOREOGRAPHY (2021) is an anthology of newly written texts by artists or colleagues who work closely in the field of dance and choreography. The anthology wants to expand and build a rich and complex understanding of choreography as a concept and field – at the crossroads between artistic practice and reflection. In this edition you will find texts on how we can decolonise Nordic dance and on the infrastructural and economic situation of the Norwegian dance field in a historical perspective. There are also texts that make artistic research available, that have an interdisciplinary focus, that are written by, about and as a collective, as well as form experiments that explore text as an extended choreographic practice. All texts are available in both Norwegian and English.

Contributors in this edition are Sigrid Øvreås Svendal, Ingri Fiksdal, Kristine Tjøgersen, Chloe Chignell, Hanna Järvinen, Goro Tronsmo, Solveig Styve Holte, Karin Erixon, Lasse Høgenhof, Roza Moshtaghi and Karen Eide Bøen. Graphic design is by Kim Hiorthøy.

CHOREOGRAPHY (2021) is published independently by the editors Solveig Styve Holte, Ann-Christin Kongsness and Venke Marie Sortland and is supported by the Norwegian Cultural Council. This is the third edition they publish of KOREOGRAFI, the two previous editions from 2016 and 2018 can be downloaded for free as pdf files here: https://www.choreography.no.

 

Available artistry? A knowledge project about artists with disabilities in Norway

Based on the experiences of both artists and art and cultural institutions, a new research project seeks to identify aspects that support or hinder people with disabilities from working as professional artists in visual art, performing arts, music, and literature in Norway. The research project is initiated and owned by Arts Council Norway, led by Fafo in collaboration with NTNU. 

The project is groundbreaking and timely in the Norwegian context, not least because Elen Øyen, who is herself a dance artist and has a disability, is involved as a co-researcher from NTNU. That people with disabilities themselves need to be involved in researching themselves and their situation with their perspectives should be obvious, however has not been so.  

At Multiplié, Elen Øyen and co-researcher Tone Pernille Østern, both from NTNU, present the ongoing project

Fafo is an independent social science research foundation that develops knowledge on the conditions for participation in working life, organisational life, society and politics, the relationship between politics and living conditions, as well as on democracy, development and value creation. Project manager from Fafo is Lise Lien.

The project owner is the Arts Council Norway, who in 2020 was commissioned as the national coordinator for increased diversity, inclusion, and participation in the cultural sector.

Read more:

Kulturrådet, om prosjektet: https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/forskningsprosjekt-om-kunstnere-med-funksjonsnedsettelser-er-i-gang
Kulturrådet, om økt mangfold: https://www.kulturradet.no/mangfold/vis/-/slik-jobber-kulturradet-med-mangfold
NTNU, forskningsformidling om prosjektet: https://www.ntnu.no/web/ilu/tilgjengelige-kunstnerskap